0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

اصلاح ران و کشاله ران


روش و چگونگی آن ؟

اشخاص مناسب این عمل در پی رژیم خود وزن کم کرده و ناهمگونی گسترده ایی در وجودشان پدید آمده است.اگر ناهمگونی مربوط به تجمع چربی در زیر پوست باشد البته مشکل با لیپوساکشن حل میشود اما اگر ناهمگونی مربوط به آویزانی پوست باشد مشکل فقط با لیپوساکشن حل نخواهد شد و کشش پوست پاها و اندام تحتانی لازم و ضرروری خواهد بود.

چقدر طول میکشد ؟

یک تا دو ساعت بطول می انجامد.

 روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟  

در همان روز مرخص میشود اما گاها هم یک روز بستری مشود.

  دوران نقاهت عمل؟           

درد ناحیه عملتان بسته به نوع عمل تغییر خواهد نمود و البته دکترتان بسته به آن داروهای مورد نیاز را تجوییز خواهد نمود.درنها تا بیست و چهار ساعت بعد از عمل کشیده خواهند شد.تا پنج روز گن در آورده خواهد شد.تا یک هفته به استراحت احتیاج خواهید داشت.تا ده روز میتوانید به زندگی عادیتان باز گردید.

ریسکها و خطرات عمل ؟

مانند هر عمل دیگری در اینجا نیز امکان مشاهده برخی موارد ناخواسته موجود است امکان مشاهده نامگونی نادر هم که باشد ممکن است.

نتایج عمل؟          

نتایج راضی کننده و ماندگار هستند.پاها دید  باریک تر کشیده تر و زیبا تری خواهند یافت.