0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

اصلاح پلک چشم


روش و چگونگی آن ؟

در این عمل پوست اضافی و بافت چربی آویزان پلک برداشته میشود و موجبات زیبایی و دید راحت شخص میشود.

چقدر طول میکشد؟ 

یک تا دو ساعت بطول میانجامد.                                     

روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟      

معمولا در همان روز مرخص میشود.

  دوران نقاهت عمل؟           

دوران بعد از عمل معمولا راحت میگذرد.اطراف چشم کبود شده ورم میکند.خشکی در چشم و حس سوزش  و مشاهده میشود .ریزش اشک مشاهده شده تا مدتی چشم از نور شدید ناراحت میشود.شخص تا چند روز اول ممکن است چشمانش را کامل نتواند ببندد.این موارد بخودی خود تا هفته اول رفع میشود.بخیه ها سه تا پنج روز باز مشوند.

ریسکها و خطرات عمل ؟

جز ریسکهای مربوط به اعمال جراحی ناهمگونی در پلک ها  و باز ماندن پلکها و کامل بسته نشدن انها قابل رویت است که نادرا رخ میدهد وقابل اصلاح هستند.

نتایج عمل؟

نتایج عمل رضایت بخش بوده تا ده سال ماندگار خواهند بود

 

بلند کردن ابروها

 

روش و چگونگی آن ؟

اولین نشانهای پیری به روی پیشانی و اطراف چشم ظاهر میشود.بنا به ساختار ذاتی اش ابروان شروع به افتادگی میکنند پلکها افتاده و خط های روی پشانی عمیق تر میشود.در عملات کشش پوست چشم و یا پیشانی امکان کشش و سفت کردن این ساختار ها را هم فراهم مینماید.

چقدر طول میکشد ؟

یک تا دو ساعت بطول میانجامد.

 روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟    

معمولا در همان روز مرخص میشود.

  دوران نقاهت عمل؟           

ریسکها و خطرات عمل ؟

مانند هر عمل دیگری در اینجا نیز امکان مشاهده برخی موارد ناخواسته موجود است و بیش از هر چیز امکان رخ دادن ناهمگونی قابل رویت میباشد.

نتایج عمل؟     

خط های صورت را ظریفتر جلوه داده صورتتان را جوانتر وشاداب تر نشان میدهد    

 

 

 

عملیات کشش پوست کردن و صورت

 

روش و چگونگی آن ؟

پوست گردن به دلایل ژنتیکی پیری جاذبه  مصرف سیگار نور آفتاب و استرس آویزان و شل میشود با این عمل این مشکل رفع میشود.بافت چربی زیر چانه برداشته شده  بافت زیر پوست  تقوییت میشود.

چقدر طول میکشد ؟

معمولا دو تا پنج ساعت طول میکشد.

 روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟  

معمولا در همان روز مرخص میشود ویا یک روز بستری میشود.

  دوران نقاهت عمل؟  

دوران اول بعد از عمل معمولا راحت میگذرد.در صورت ورم و کبودی مشاهده میشود بی حسی و حس کشش نیز مشاهده میشود.ناهمگونی عضلات صورت ناشی از اثر مواد بیهوشی در حین عمل است و بخودی خود ظرف سه تا پنج روز رفع میشود.جهت جلوگیری از تجمع خون درون بافت درن جایگذاری میشود که آنهم ظرف دو روز برداشته میشود.بان هم  دو روز بعد از آن برداشته میشود.کنترل و تعویض پانسمان نیز انجام میشود.بخیهها نیز ظرف پنج تا هفت روز باز میشود.       

ریسکها و خطرات عمل ؟

مانند هر عمل دیگری در اینجا نیز امکان مشاهده برخی موارد ناخواسته موجود است

نتایج عمل؟

نتایج عمل خوشحال کننده است.جوانی در صورتتان به وضوح قابل رویت خواهد بود.نتایج سالان دراز ماندگار خواهد ماند.


---

ok