0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

استاتیک و ترمیم گوش برجسته


روش و چگونگی آن ؟

زاویه بین گوش و سر و بین اجزای خود میتواند تفاوت هایی را نشان بدهد.بزرگی زاویه بین گوش سر دوری آن از سر به حالت نافرم گوش منجر میشود.این حالت بخوصخص در دوران کودکی مجب تاثیر روحی طفل میشود اما حالتی قابل اصلاح است.

چقدر طول میکشد ؟

یک ساعت به طول میانجامد.

 روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟  

معمولا در همان روز مرخص میشود.

  دوران نقاهت عمل؟           

در هفته اول نبایستی روی گوش خوابید.در دو روز اول حس کشش در گوش عادی است که از روز سوم شروع به کم شدن میکند.باز کردن پانسمان به روز سوم متعاقبت میکند و در گوش ها ورم خفیف و رنگ زرد و یا بنفش به خود گرفته میباشد.با باز کردن پانسمان شستن گوش و استفاده از کرم نم کننده ضرری در پی نخواهد داشت و آزاد خواهد بود.

ریسکها و خطرات عمل ؟

مانند هر عمل دیگری در اینجا نیز امکان مشاهده برخی موارد ناخواسته موجود است اما حالات تاخیر و دیری در بهبود زخم و ناهمگونی از دیگر ریسک های قابل رویت خواهد بود.امکان تکرار مجدد گوش برجسته میشود.

نتایج عمل؟      

خوشحال کننده و ماندی است

 

 

 

 

عمل چانه

 

روش و چگونگی آن ؟

از شایع ترین اعمال جراحی میتوان به عمل  نوک چانه  اشاره نمود که به ترتیب و قرار گیری دندان ها ارتباطی ندارد.علاوه بر آن افراد دارای چانه برجسته و گوشه دار میتوانند تحت این عمل صاحب چانه ایی گرد و نرم تر شوند حتی بالعکس پر کردن آن با بعضی مواد و پرتر و برجسته تر جلوه دادن آن نیز ممکن است.

چقدر طول میکشد ؟

یک ساعت بطول میانجامد.

 روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟  

معمولا در همان روز مرخص میشود.

  دوران نقاهت عمل؟  

معمولا با درد کم و با راحتی سپری میشود.چند روزبا ورم و کبودی همراه  بوده بعد از آن بانداژ نیز در آورده خواهد شد.        

ریسکها و خطرات عمل ؟

مانند هر عمل دیگری در اینجا نیز امکان مشاهده برخی موارد ناخواسته موجود است و همچنین کندی در روند بهبود زخم و ناهمگونی از حالت های قابل مشاهده در این عمل جراحی می باشند.

نتایج عمل؟          

عمل حساب شده نتایج خوشحال کننده و ماندگاری را در بر خواهد داشت.