0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

بزرگ کردن سینه ها


روش و چگونگی آن ؟

سینه در همگونی وجود زن نقش به سزایی دارد.سینه به دلایل گوناگون میتوانند کوچک باشند.یکی از دیگری کوچکتر و یا ناهمگون میباشد.و یا بشکل مادرزادی هیچ نبوده اند.در حال حاضر جهت هگون و همشکل ساختن سینه ها و یا بزرگ کردن سینها پروتزهای  سیلیکون و ایمپلانتها بهترین گزینها میباشند.همچنین شخص ممکن است قبلا از بافتهای بدن خود امتحان کرده اما نتیجه کافی بدست نیاورده است.

چقدر طول میکشد؟

عمل یک تا یک ونیم ساعت طول میکشد.

روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟       

در همان روز عمل میتوانید به خانه برگردید.

دوران نقاهت عمل؟ 

دوران نقهت معمولا بهه راحتی سپری میگردد.درد بسیار کم خواهد بود.اگر پروتز پشت عضله سینه قرار داده شده باشد چند روز در حرکت دستها محدودیت خواهد بود.پانسمان دو تا سه روز بعد باز شده زخم عمل بررسی میشود شخص سه تا چهار روز بعد به سر کار باز میگردد.تا سه ماه نبایستی ورزشهای سنگین انجام بدهد.

ریسکها و خطرات عمل ؟

هر عملی احتمال ریسک و نتایج ناخواسته را در بر خواهد داشت.ورم در ناحیه سینه و درد احتمالات قابل رویت بعد از عمل میباشند.خونریزی و عفوبت بعد از عمل بسیار نادر و کم اتفاق میافتند.بعضی از بیماران از کم حسی ویا حساسیت نوک سینه و یا از بی حسی نواحی برش عمل شکایت میکنند.این معمولا گذراست.در بعضی حالات نیز بسته به جایگذاری نامناسب ایمپلنت از حیث شکل ناهمگونی پدیدار میگردد.

نتایج عمل؟

عمل بزرگ کردن سینه به کمک ایمپلنت معمولا خوب و ماندگار بوده سلامت روحی شخص بهبود یافته شخص را به زندگی شوق میدهد.


...

ok