0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

عمل کوچک کردن سینه مردان


(لیپوماستی- اصلاح ژینکوماستی)

 

روش و چگونگی آن ؟

در مردان به دلایل هورمونی و یا  به علت داشتن تومور و مصرف دارو ایجاد شده و یک و یا دو طرفه بزرگ میشود.بسته به شدت آن لیپوساکشن و یا عمل باز چربی زدایی انجام میشود.

چقدر طول میکشد؟                                       

معمولا یک تا یک ونیم ساعت به طول میانجامد.

روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟      

معمولا در همان روز مرخص میشوید.

دوران نقاهت عمل؟

در روز اول در ناحیه عمل ممکن است ورم حساسیت درد و حتی کبودی نیز پدیدار میشود.بعضا بحسی سوزش و سوزن سوزن نیز دیده میشود.از ورش های سنگین و جلوگیری از وارد شدن ضربه به سینه  بایستی جلوگیری شود.

ریسکها و خطرات عمل ؟

مثل هر عمل دیگر ریسکهایی را در پی دارد و ممکن است برداشت بافت چربی پیش از حد اندازه و یا ناکافی باشد وموجب ناهمگونی در اندازه و فرم سینه ها بشود.

نتایج عمل؟            

ماندگار و موثر و راضی کننده میباشد.