0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik هاتف
shadow

اصلاح پشت ران


 

روش و چگونگی آن ؟

اصلاح نازکی و پا کجی نواحی زانو و زیر زانو به روش های مختلفی قابل اصلاح می باشد.با در نظر گرفتن وضعیت شخص می توان به روش های تزریق مواد سنتتیک و یا تزریق چربی سر زد.اما در صورت مناسب نبودن این روش نیز میتوان قرار دادن ایمپلنت های سیلکون را مد نظر قرار داد در ضمن اعمال درمانهایی ترکیبی از این دو نتایج موثرتری در پی خواهد داشت.

چقدر طول میکشد ؟

یک تا دو ساعت بطول می انجامد.

 روش مورد استفاده بیهوشی؟

اعمال داخل وریدی سداسیون ها و یا بیهوشی عمومی

مدت بستری در بیمارستان ؟

 در همان روز مرخص میشود.

  دوران نقاهت عمل؟   

در صورت اعمال مواد سنتتیک و یا تزریق چربی این دوران به راحتی سپری میشود اما اعمال ایمپلنت و یا پروتز در کوتاه مدت درد به همراه خواهد داشت اما در صورت مصرف داروهای تجویزی این دوران نیز به راحتی خواهد گذشت.ده تا پانزده روز یعد میتوان به سر کار رفت.اعمال بانداژ تا پانزده روز الزامی میباشد.

ریسکها و خطرات عمل ؟

به جز ریسکهای معمول در اعمال جراحی در روند بهبود زخم و ناهمگونی در پروتزها ممکن است مشکلاتی پیش رو بیایند.

نتایج؟

موثر ممنون کننده و معمولا ماندگار خواهند بود.