0 462 800 0 800 0 544 292 0 724
Aya Klinik Telefon Numarası
shadow

Foperator doktori erjan iavuz-is SesaxebFoperator doktori erjan iavuz-is Foperator doktori erjan iavuz-i 1971 w. q. Trabzon-Si daibada. 1988 w. Savi zRvis teknikur universitetSi samedicino fakultetze mowyobis Semdeg, 1. wlis vadiT q. baiburTSi praktikos eqimad savaldebulo momsaxureoba Seasrula. 1995 w. imav fakultetis plastikuri da rekosruktiul qirurgiis sferoSimagistratura daiwyo. ganaTlebis dasrulebis Semdeg 2002 w. q. ialova-Si socialuri uzrunvelyofis saavadmyofoSi (SSK) estetikis da plastikuri qirurgiis specialistad imoRvaweva. Q. Trabzon-Si gadmosvlis Semdeg, jer numunes saavadmyofoSi Semdeg faaTih saxelmwifo saavadmyofoSi imsaxura. Aam periodis ganmavlobaSi momsaxere eqimis movaleobac Seasrula da Foperator doktori erjan iavuz-i 2007 w. dasawyisidan partniorTan erTad aia klinikaSi moRvaweobs. Ddaojaxebuli da sami Svilis mama.